skip to Main Content

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายในการประมวลผลภาพโดรน

Dronebox

Dronebox เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นจาก OpenDroneMap (ODM) ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือโอเพนซอร์สสำหรับการประมวลผลภาพโดรน เป้าหมายสูงสุดของ Dronebox คือการให้ผู้ใช้ที่หลากหลายตั้งแต่มือใหม่จนถึงผู้เชี่ยวชาญ สามารถสร้างแผนที่ที่แม่นยำจากภาพ Drone ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Dronebox ยังให้แนวทางเกี่ยวกับการบิน Drone สำหรับการรวบรวมภาพถ่ายทางอากาศด้วยความละเอียดที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของงาน

img-about1
img-about2

พวกเราคือใคร

Dronebox เป็นโครงการวิจัยร่วมกันที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Northern Science Park ภายใต้โครงการ Industrial Research and Technology Capacity Development (IRTC) และ Mapedia Co., Ltd. ซึ่งดำเนินโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และ ดร.แอนโทนี ฮาร์ฟิลด์ จากภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการพัฒนาระบบคลาวด์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานคลาวด์ที่แข่งขันได้ออกสู่ตลาด

สนับสนุนโดย

7726

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่นขันของประเทศ(บพข.)

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่นขันของประเทศ(บพข.)

logo-nsp

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

สถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันในภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพาณิชย์

logo_mapedia

บริษัท แมพพิเดีย จำกัด

บริษัท แมพพิเดีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ที่มากด้วยประสบการณ์การพัฒนางานด้าน GIS ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน

Back To Top