skip to Main Content

นโยบายทางธุรกิจของเว็บ www.dronebox.io

จัดทำเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

  1. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

  1. ข้อตกลงในการชำระค่าบริการ

2.1 ผู้รับบริการทำการชำระค่าบริการก่อนรับบริการ เท่ากับราคาแพ็กเกจและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้แต่ละแพ็กเกจนั้นๆ โดยจะสามารถเลือกอัตราค่าบริการตามความเหมาะสมตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

2.2 กรณีใช้บริการในรูปแบบเว็บ API สามารถชำระค่าบริการเป็นแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปีได้ตามความต้องการ ตามที่สัญญาระบุไว้ตอนต้น

2.3 กรณีผู้รับบริการต้องการเลือกใช้งานแบบ Enterprise ผู้รับบริการทำการชำระค่าบริการก่อนรับบริการใช้งานระบบหรือชำระตามใบเสนอราคาข้างต้น

  1. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

การนำภาพมาเข้าระบบประมวลผลนั้น หากผู้ให้บริการตรวจพบการละเมิดสิทธิการนำภาพที่ผิดลิขสิทธิ์มาใช้ในการประมวลผลในระบบ รวมถึงภาพที่นำมาประมวณผลในระบบผู้ใช้งานระบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขออณุญาติ เพื่อบินถ่ายภาพในพื้นที่นั้นๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการจะทำการระงับการบริการของบัญชีดังกล่าว และทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียดายที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

 

  • คลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับประมวลผลภาพโดรน บริษัท แมพพิเดีย จำกัด
  • ที่อยู่ : บริษัท แมพพิเดีย จำกัดเลขที่ 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ตึก B ชั้น 3 ห้อง TB 314

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  • โทรศัพท์ : 093-036-3366
  • Email : mapedia.com@gmail.com
Back To Top